حذف گیت تردد در خوابگاه‌های دانشجویان متاهل

حذف گیت تردد در خوابگاه‌های دانشجویان متاهل