چاقی عوارض زیادی دارد و یکی از آنها که تاکنون کمتر به آن اشاره شده تاثیر چاقی بر مغز است که در…